Bahan Praktikum Lab Komputer FKM

bahan prak lab komputer fkm

  • bahan analisis data epid, klik “unduh
  • bahan analisis data epid , data wilayah, klik “unduh
  • bahan manajemen data (data quisoner wanita.sav), klik “unduh
  • Data Prak SIG/SIK, Data Tracking dan Waypoint, klik “Unduh
  • Data Prak SIG 2018,Klik “Unduh”
  • Data Prak. Bu Erni 2018, klik “unduh
  • Data SIG , Data Kasus dan lokasi, klik “unduh
  • Data Prak. SIG 2018, Bernoulli Model, Klik “unduh”
  • Software EpiData, klik “Unduh